English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Обучение и развитие на персонала
 • Разрешаване на конфликти в трудовите групи и организации;
 • Успешният мениджър по човешки ресурси;
 • Как да продаваме по-успешно;
 • Презентациите в продажбите;
 • Планиране и подготовка за пенсиониране;
 • Текучество на служителите и мотивация на персонала;
 • Управление на времето;
 • Комуникация на работното място;
 • Изграждане на екип и колектив;
 • Водене на преговори;
 • Изграждане на екип и колектив;
 • Лидерство за новоназначени мениджъри;
 • Управление на стреса и обучение и развитие на служителите;
 • Човешките фактори и психология на професионалното здраве;
 • Изготвяне и представяне на презентации;
 • Придобиване на умения за работа с клиенти;
 • Ориентация и обучение на новоназначени служители;
Вътрешнофирмени обучения
 • Организационна структура, култура и развитие;
 • Програми за преквалификация и непрекъснато обучение;
 • Развитие на кариерата на служителите;
 • Обучение на екипи;
 • Изграждане на екип и колектив;
  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting

  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014