English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  ИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА


Каква е целта на психологичните изследвания на кандидатите за работа чрез SOLO Human Resources Consulting?

Психологичният подбор е съставна част от единния процес на многостранно и детайлно изучаване на кандидатите за работа чрез методите на SOLO Human Resources Consulting.

По своята същност това е процес на диагностициране на личностните потенциали и прогнозиране на тяхната съвместимост с изискванията за оптимална професионална реализация в определена дейност. Целта е двупосочна – от една страна да се обезпечи кадрово фирмата възложител с надеждни, ефективни и перспективни служители, а от друга – да се предпазят изследваните лица от погрешен професионален избор.

Кой и кога преминава на психологично изследване в SOLO Human Resources Consulting?

На психологично изследване преминават всички кандидати за работа като граждански лица с висше и средно образование. Изследванията се провеждат в офиса на SOLO Human Resources Consulting в Стара Загора или в населеното място в което е обявено работното място по нормативно установен ред и график, съобразно заявките на работодателите. Психологичното изследване е втория етап в цялостното изучаване на кандидатите, които покриват всички формални изисквания за заемане на дадена длъжност и са преминали успешно останалите подборни процедури /по изучаване на документите, подадени от кандидатите - трудова автобиография, мотивационо писмо, препоръки, дипломи, сертификати за допълнителни умения /.

За явяването си на психологично изследване кандидатите за работа получават покана за участие в конкурс по телефона от служител на SOLO Human Resources Consulting който дава информация относно длъжността, датата и мястото на изследването.

Как протича психологичното изследване?

Психологичното изследване протича в зависимост от важността си при следните процедури:
 • кратко интервю по телефона или skype  което варира в рамките на 15 минути;
 • интервю по телефона където служител на SOLO Human Resources Consulting ви задава конкретни въпроси и вие отговаряте с кратки и ясни отговори което варира в рамките на 60 минути;
 • психологично групово динамично интервю в офис, което варира в рамките на 60 минути;
 • лабораторен експеримент с батерия от тестове за личностни способности, професионална компетенция, интелигентност и езикови умения до 3 часа;
Лабораторният експеримент обикновено се състои от попълването на въпросници и тестове. Груповото изследване в залата се ръководи от експерт. Той дава подробни инструкции и указания за работа с тестовете и отговаря на актуални въпроси по процедурата.

Личностните въпросници дават възможност всяко изследвано лице да се оценява самостоятелно по широк кръг от параметри, засягащи най–характерните за него преживявания и реакции в ежедневието. Отговорите не се оценяват като верни или грешни, а служат като база за извеждането на личностни профили. В този смисъл няма и не могат да бъдат заучени и дадени “правилни” отговори, поради което не е препоръчителна предварителна подготовка.

Тестовете за интелигентност се попълват за ограничено време на принципа “единствен верен отговор”. Тези, които се използват от SOLO Human Resources Consulting, са ориентирани предимно към измерване структурата на интелекта, а не към проверка на предварително придобити знания. Възможно е човек да се подготви и да подобри успеваемостта си, но едва ли това е оправдано като се имат предвид следните обстоятелства:

При необходимост се правят изследвания с апаратни методики, рисувателни тестове и други способи за психологично оценяване на личността.

SOLO Human Resources Consulting разполага с множество съвременни техники за измерване на интелекта и трудно може да се прогнозира коя от тях ще се използва за целите на конкретно изследване.  Дори изследваният да се подготви с всички достъпни тестове, трудно би могъл в интервюто да защити показания коефициент на интелигентност, ако той съществено се отклонява от реалните му потенциали.
 • доброволен лабораторен експеримент с пластов гласов анализатор където кандидата работи с компютър и отговаря на въпроси който чете на монитора в специална слушалка, вариращ в рамките от 30 до 50 минути. Изследваните лица попълват задължително декларация за доброволно участие в изследването;
 • доброволен лабораторен експеримент с полиграф където служител на SOLO Human Resources Consulting ви задава конкретни въпроси и вие отговаряте с кратки и ясни отговори което варира в рамките на 180 минути . Изследваните лица попълват задължително декларация за доброволно участие в изследването;
Психологичното интервю представлява втори етап от изследването. То се води от един или двама психолози или специалисти по човешки ресурси и е с различна продължителност, но обикновено не повече от 60 мин. По същество това е полустандартизирано интервю, при което основните теми на обсъждане са по правило стандартни, но съобразени със ситуативния контекст. Трябва да се отбележи, че продължителността на разговора е функция от активността на двете страни, участващи в него.

Интервюто има конфиденциален характер, т.е. съдържанието на коментираните въпроси е достояние само на непосредствените участници в него “тук и сега”. Обект на дискутиране са житейската и професионална история на личността до момента, интереси и ценности, междуличностни взаимоотношения, перспективи и планове относно бъдещи изяви, мотиви и очаквания за реализация конкретно в избраната дейност. Личното мнение и позиция на изследваното лице по обсъжданите въпроси запълва със съдържание и верифицира образа, очертан от тестовите резултати.

Задачата на психолога е чрез задълбочен анализ и обобщение на данните, получени от тестовете, съдържанието на отговорите и невербалното поведение в хода на интервюто, да диагностицира потенциалите на личността и да прогнозира ефективността й в дейността, за която кандидатства.
 
Сферата на интимните отношения и подробности от битието на хората не са обект на психологичното изследване при кандидатстване за работа и не са обект на изследователски интерес. Въпроси в този контекст, както и по отношение на етническата, религиозна и политическа принадлежност не са предвидени в интервюто, но изследваните са свободни в избора на темите, които биха искали да споделят, включително и относно впечатленията им от процедурата на психологичното изследване.

Всички материали и данни от изследването имат поверителен характер, съхраняват се коректно и са само за служебно ползване.

С приключване на интервюто, за кандидатстващия за работа завършва психологичното изследване.

Резултатите не се съобщават на изследваните лица, което е мотивирано от следните две причини:
 • необходимо е технологично време за обработка и анализ на цялата налична информация и взимане на окончателното решение;
 • SOLO Human Resources Consulting работи само по заявки на фирмите за които се извършва подбора или други държавни организации, а не обслужва административно граждани, поради което резултатите се изпращат по предназначението им в седем дневен срок.
Какви могат да бъдат резултатите от психологичното изследване, за какъв период са валидни и какви са последствията от тях?

Психологичното изследване се финализира с изготвянето на разгърната психологична характеристика на личността и крайна оценка /заключение/ относно професионалната съвместимост и пригодност на изследваното лице за работа.

Възможните варианти на крайния резултат са три:
 • Данните са благоприятни за работа на посочената длъжност – т.е. от психологична гледна точка няма противопоказания и лицето би могло да се адаптира и да работи ефективно в даденото направление на дейност и на съответната длъжност;
 • Данните са неблагоприятни за работа на посочената длъжност – т.е. налице са такива психологични противопоказания, които са непреодолима пречка за професионална реализация в избраното направление на дейност.
 • Данните са относително-благоприятни за работа на посочената длъжност – т.е. окончателното решение относно съвместимостта на изследвания с изискванията на дейността не е от компетенциите само на SOLO Human Resources Consulting и се предоставя на собственика на фирмата възложител, който изготвя предложението.
Получаването на благоприятен резултат от психологичното изследване не гарантира назначаване на работа, тъй като определящо за това е финалното интервю с работодателя. Благоприятният резултат е валиден в рамките на 30 дни /периодът, предвиден в законодателството за напускане на предишното Ви работно място/.

Неблагоприятното психологично заключение има забранителен характер по отношение на назначаването. То е валидно само за позици във фирма в която сте кандидатсвали в този конкурс, след изтичането на който имате право да се явите отново на изследване за друга длъжност или позиция.
 • интервю с работодателя в рамките на 30 минути;
За явяването си на интервю с работодателя класиралите се кандидати за работа получават покана за участие в конкурс по телефона от служител на SOLO Human Resources Consulting, които дава информация относно длъжността, датата и мястото на изследването.

Ръководни принципи на психолозите в SOLO Human Resources  Consulting

В работата си психолозите стриктно спазват закона и подзаконовите актове, регламентиращи дейността им и етичните норми на професията.

Като служители на SOLO Human Resources Consulting те са отговорни към фирмата и съхраняването на интересите й, а като професионалисти носят отговорност към изследваните лица в смисъла на ненакърняване на правата им на лична свобода и сигурност, неприкосновеност на личния живот и правото на труд.

Препоръки към кандидатите за работа в SOLO Human Resources Consulting, на които предстои да се явят на психологично изследване

Препоръчително е кандидатите да се явяват за изследване в офиса на SOLO Human Resources Consulting в Стара Загора или в населеното място, в което е обявено работното място по нормативно установен ред и график, съобразно заявките на работодателите в деня на изследването добре отпочинали, като е желателно да не са консумирали алкохол предишната вечер. Необходимо е да носят със себе си лична карта и химикалка.

Печелившата стратегия на поведение при психологичното изследване е естественото държане, максимално достоверното представяне на фактите и обстоятелствата от жизнения път. Не бива да се забравя, че всеки човек е носител на добродетели и недостатъци, има своите силни и слаби страни, съчетанието от които го прави реално съществуваща индивидуалност.

Моралните оценки са приоритет на етиката, а патологиите - на психиатрията.

Резултатите от психологичното изследване и заключенията трябва да се разглеждат само през призмата на конкретната дейност, за която кандидатства изследваното лице.

Те не са симптоматични за психични отклонения или непълноценност.Не всеки човек може да функционира пълноценно и да се справя ефективно с всякакъв вид дейност, както и не всяка дейност е еднакво удовлетворителна и отдаваща се на всекиго.

В този смисъл, съвместно със специалистите по управление на човешките ресурси от SOLO Human Resources Consulting се подпомагат процеса на професионално ориентиране.

  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting

  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014